Saturday, March 26, 2011

சிறந்த வீரன்

தன்னைவிட ஆயிரம் மடங்கு வலிமை மிக்க ஆயிரம் 
பகைவர்களை வென்றும்,உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாக 
இருப்பவனைவிட,தன்னை வென்றவனே சிறந்த வீரன்.
Download As PDF

No comments: