Saturday, March 26, 2011

இரண்டுவகை இன்பம்.



அழியும் உடலுடன் இரண்டற கலந்து அத்துடன் 
அழியும் அற்ப இன்பந்தான் சிற்றின்பம்.
ஆதி அந்தமிலாத இறைவனுடன் இரண்டற கலந்து 

அழிவே இல்லாத நிலையை அடையும் இன்பந்தான் பேரின்பம்.

                                                                   பட்டினத்தார்.
Download As PDF

No comments: