Saturday, March 26, 2011

இரண்டுவகை இன்பம்.அழியும் உடலுடன் இரண்டற கலந்து அத்துடன் 
அழியும் அற்ப இன்பந்தான் சிற்றின்பம்.
ஆதி அந்தமிலாத இறைவனுடன் இரண்டற கலந்து 

அழிவே இல்லாத நிலையை அடையும் இன்பந்தான் பேரின்பம்.

                                                                   பட்டினத்தார்.
Download As PDF

No comments: